ضوابط فنی معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی در رابطه با بیمارستان

 

مشخصات فنی تاسیسات برق بیمارستان - نشریه شماره ٨٩ ( تجدید نظر اول )


طراحی بناها ی درمانی (12) (جلد یکم) راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری

SCICU بخش مراقبت ویژه جراحی قلب - نشریه شماره 12-287


طراحی بناها ی درمانی (12) (جلد دوم) راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی

SCICU بخش مراقبت ویژه جراحی قلب - نشریه شماره 12-287


طراحی بناها ی درمانی (12) (جلد سوم) راهنمای طراحی تاسیسات برقی

SCICU بخش مراقبت ویژه جراحی قلب - نشریه شماره 12-287

 

طراحی بناهای درمانی ( 11) ( جلد یکم ) راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش اعمال جراحی قلب باز نشریه شماره 11-287

 

  طراحی بناهای درمانی ( 11) ( جلد دوم ) راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش اعمال جراحی قلب باز - نشریه شماره 11-287

 

  طراحی بناهای درمانی ( 11) ( جلد سوم ) راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش اعمال جراحی قلب باز - نشریه شماره 11-287

 

طراحی بناهای درمانی (10) - جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش کاتتریزاسیون قلب


  طراحی بناهای درمانی (10) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش کاتتریزاسیون قلب


  طراحی بناهای درمانی (10) - جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش کاتتریزاسیون قلب

 

بقیه لینکها متاسفانه در سایت معاونت خالی هستند

 

  طراحی بناهای درمانی(5) - جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش مراقبت ویژه نوزادان NICU

 

طراحی بناهای درمانی(5) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش مراقبت ویژه نوزادان NICU

 

  طراحی بناهای درمانی(5) - جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش مراقبت ویژه نوزادان NICU

 

  طراحی بناهای درمانی (4) - جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش بستری زایمان

 

  طراحی بناهای درمانی(4) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی و برقی بخش بستری زایمان

 

  طراحی بناهای درمانی(3) - جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش اعمال زایمان

 

طراحی بناهای درمانی(3) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش اعمال زایمان

 

  طراحی بناهای درمانی(3) - جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش اعمال زایمان

 

طراحی بناهای درمانی(3) - جلد چهارم: راهنمای گروه بندی و مشخصات فنی تجهیزات بیمارستانی بخش اعمال زایمان

 

طراحی بناهای درمانی (2) - جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش های مراقبت ویژه I.C.U

 

طراحی بناهای درمانی (2) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش های مراقبت ویژه I.C.U.

 

طراحی بناهای درمانی (2) - جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش های مراقبت ویژه I.C.U

 

طراحی بناهای درمانی (2) - جلد چهارم: راهنمای گروه بندی و مشخصات فنی تجهیزات بیمارستانی بخش های مراقبت ویژه I.C.U

 

طراحی بناهای درمانی (1) - جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش های بستری داخلی/جراحی

 

طراحی بناهای درمانی (1) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش های بستری داخلی/جراحی

 

طراحی بناهای درمانی (1) - جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش های بستری داخلی / جراحی

 

طراحی بناهای درمانی (1) - جلد چهارم: راهنمای گروه بندی و مشخصات فنی تجهیزات بیمارستانی بخش های بستری داخلی/جراحی

 

  بررسی نحوه توزیع منطقی تخت های بیمارستانی کشور

 

سیستم گازهای طبی در بیمارستانها- محاسبات و اجرا

 

/ 2 نظر / 58 بازدید
علی

مرسی مهندس این اطلاعات بیمارستان خیلی به دردم خورد کتاباشو از کجا گیر بیارم؟

وحید

مهندس خیلی به دردم خورد