علی (ع)

 

علی (ع) به فرزندش امام حسن فرمود:

پسرم!چهار چیز از من یادگیر(در خوبی ها) چهار چیز به خاطر بسپار(هشدار ها) که تا به آنها عمل میکنی زیان نبینی:

الف-خوبی ها:

اول:همانا ارزشمند ترین بی نیازی عقل است.

دوم: بزرگترین فقر بی خردی است.

سوم: ترسناک ترین تنهایی خود پسندی است.

چهارم: گرامی ترین ارزش اخلاق نیکو است.

ب-هشدارها:

اول: پسرم!از دوستی با احمق بپرهیز,چرا که میخواهد به تو نفعی رساند اما دچار زیانت میکند.

دوم: از دوستی با بخیل بپرهیز,زیرا آنچه را که سخت به آن نیاز داری از تو دریغ می کند.

سوم: از دوستی با بد کار بپرهیز که تو را با اندک بهایی می فروشد.

چهارم: از دوستی با دروغگو بپرهیز,که او به مانند سراب ماند:دور را به تو نزدیک,و نزدیک را به تو دور مینمایاند.

/ 0 نظر / 95 بازدید